CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Centar za mikrobiologiju

Istorijat

Mikrobiološka služba  Zavoda za javno zdravlja Sombor ima dugu tradiciju, jer njeni počeci datiraju od samog osnivanja Higijenskog zavoda u Somboru, 1925 godine. Prvi upravnik Higijenskog zavoda  u Somboru, od 1925-1930, dr.Adam Šmit (studirao medicinu u Budimpešti i Gracu), bio je stipendista Voelkerbunda u Institutu za tropske bolesti u Hamburgu, Rokfelerove fondacije u Državnom institutu za serume u Kopenhagenu i Institutu Robert Koh u Berlinu. Takođe, treba pomenuti i dr.Desanku Mileusnić (medicinu studirala u Bordou, Francuska), koja je od 1928 do okupacije i u posleratnom periodu radila u službi mikrobiologije. Specijalizirala je sero-bakteriologiju u Epidemiološkom zavodu u Sarajevu. Posle ll svetskog rata, pored dr.Mileusnić, značajno mesto u razvijanju i radu ove službe pripada i dr.Emiliji Burka i dr.Radmili Sretenović, koje su bile i upravnice Higijenskog zavoda (dr.Burka) i kasnije Zavoda za zdravstvenu zaštitu Sombor (dr.Sretenović).

Organizacija

Današnja mikrobiološka služba smeštena je u istom objektu  u kojem  je i počeo njen rad, a vremenom je došlo i do značajnog proširenja prostora. Danas je ovo jedina javno-zdravstvena  mikrobiološka laboratorija u Zapadno-Bačkom okrugu, koji broji 214011 stanovnika. Mikrobiološka laboratorija je moderno opremljena i osposobljena i tehnički i kadrovski da zadovolji potrebe mikrobiološke dijagnostike za ceo region. Njene kliničko-dijagnostičke  i javno –zdravstvene usluge koriste Opšta bolnica u Somboru, Domovi  zdravlja u Somboru, Kuli, Apatinu i Odžacima, kao i privatne lekarske i stomatološke  ordinacije,  društvene organizacije, delatnosti u privredi i vanprivredi. U Centru za  mikrobiologije  zaposlena su  4  lekara specijalista mikrobiologije sa parazitologijom,1 molekularni biolog , 1 viši labotarorijski tehničar i 11 laboranata.

U okviru projekta „Unapređenje laboratorijskih usluga u Srbiji“ EU (EAR)  i Ministarstva zdravlja RS  ,osnovana je pri Centru za mikrobiologiju  Nacionalna refrerentna laboratorija za Neisseria-u meningitidis  i H.infuenzae, rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 20.03.2008 godine broj: 022-04-28/2008-07

Poslovi centra za mikrobiologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 1. odsek sanitarne mikrobiologije
 2. odsek kliničke bakteriologije
 3. odsek imunoserologije
 4. odsek parazitologije sa mikologijom
 5. odsek kontrole kvaliteta i pripremanja hranljivih podloga

U odseku sanitarne mikrobiologije vrše se:

 • mikrobiološke analize životnih namirnica, vode za piće, površinskih i bazenskih voda, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kontrola/atest rada suvog sterilizatora i autoklava itd..
 • kontinuirana primena osnovnih principa  ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku bakteriologije vrše se:

 • delatnosti: kliničko dijagostička bakteriološka dijagnostika
  javno zdravstvena: praćenje rezinstencije mikroorganizama, bakteriološka ispitivanja po epidemiološkim indikacijama, kontrola kliconoštva i mikrobiološki pregled lica koja dolaze iz endemskih područja.
 • kontinuirana primena osnovnih principa ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku imunoserologije vrše se:

 • delatnosti: kliničko dijagostička: određivanje serološkog profila na razne mikroorganizme, detekcija antigena različitih mikroorganizama iz krvi, imunološka testiranja.
  javno zdravstvena: testiranje na HIV i krvne transmisivne bolesti kod rizičnih populacija, otkrivanje polno prenosivih bolesti kod rizičnih kategorija itd.
 • kontinuirana primena osnovnih principa ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku parazitologije sa mikologijom vrše se:

 • delatnosti: kliničko dijagostička
 • javno zdravstvena: parazitološki pregled lica koja dolaze iz endemskih područja, kontrola kliconoštva, parazitološka ispitivanja u smislu pronalaženja uzroka ili izvora zaraze.
 • kontinuirana primena osnovnih principa ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku za pripremanje hranljivih podloga i kontrolu kvalitata u laboratoriji vrši se:

 • priprema hranljivih podloga, sterilizacija laboratorijskog materijala i kontrola kvaliteta u laboratoriji uz implementaciju ISO standarda, kontrola dispozicije laboratorijskog otpada.

 

Uputstvo za uzimanje uzoraka