CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Poslovi centra za higijenu i humanu ekologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 1. odseka higijena i zaštita životne sredine
  • jedinice za komunalnu higijenu
  • jedinice za školsku higijenu
  • jedinice za higijenu ishrane sa savetovalištem za ishranu
  • jedinice za zaštitu životne sredine
 2. odseka hemijska laboratorija
  • jedinice za sanitarnu hemiju
  • jedinice za ekotoksikologiju
 3. odseka za DDD
  • jedinice za dezinfekciju
  • jedinice za dezinsekcije
  • jedinice za deratizaciju

U odseku higijena i zaštita životne sredine vrši se:

 • uzorkovanje namirnica, briseva, predmeta opšte upotrebe, vode za piće, bazena za rekreaciju i rehabilitaciju, površinskih, otpadnih voda i vazduha radi laboratorijskih ispitivanja.
 • merenje nivoa buke u životnoj sredini,
 • davanje mišljenja i tumačenja rezultata laboratorijskih, (mikrobioloških, fizičkih i hemijskih) ispitivanja i procena potencijalnog rizika po zdravlje,
 • nadzor objekata i kontrola higijenskih uslova proizvodnje i prometa namirnica, nadzor objekata za vodosnabdevanje, higijenski pregled fizičkog statusa, programa nastave i režima rada predškolskih i školskih objekata kao i objekata za kolektivni smeštaj,
 • obavljanje poslova iz programa rada na sprečavanju i suzbijanju
  intrahospitalnih infekcija, učešće u radu komisije za intrahospitalne infekcije
 • organizovanje i obavljanje edukacije i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika kao i edukacije i konsultacije učenika srednjih škola i studenata viših i visokih škola za izradu seminarskih, metursakih, diplomskih radova, prakse, pripravničkog staža, i sl.
 • saradnja sa MAS medijima, javnim glasilima u promociji zdravlja i zdravih stilova života, te zaštite životne sredine
 • saradnja sa lokalnom samoupravom, društvenim, privrednim i kulturnim strukturama u unapređenju i očuvanju javnog zdravlja i životne sredine
 • saradnja sa nevladinim organizacijama na nivou koordinacije i konsultacije, te izradi i sprovođenju projekata od javnog zdravstvenog značaja i zaštite životne sredine
 • istraživački radovi u oblasti uticaja faktora svih fizičkih sredina na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a u sklopu naučnih i istraživačkih projekata i saradnja sa visokim prosvetnim i naučnim isntitucijama
 • organizacija stručnih i naučnih sastanaka iz svih oblasti delatnosti
 • obrada podataka i izrada izveštaja u okviru saradnje sa referentnim ustanovama, nadležnim inspekcijskim službama i sredstvima javnog informisanja,
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku hemijska laboratorija:

 • vrše se analize životnih namirnica, vode za piće, bazenskih voda, otpadnih voda, površinskih voda, tehnoloških i procesnih voda, predmeta opšte upotrebe i sadržaj polutanata aerozagađenja, određuje kvalitet dezinfekcionih sredstava
 • daje se ocena o usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku za DDD vrše se:

 • poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama, u vanrednim situacijama, kao i prema zahtevu tržišta,
 • prate i proučavaju metode i sredstava za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.