CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Oglasi i konkursi

SPECIJALIZACIJA IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je September 15th, 2014

Broj: 1744/14

Dana: 15.09.2014.godine

Na osnovu člana 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj 107/2005, 79/2009, dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 dr.zakon i 93/2014), te na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor – Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2014. godinu; broj 942/2014-T-5 od 27.02.2014. godine, direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S
ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2014. godine)

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit. Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
– overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;
– overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
– mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata

organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);

– ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti i overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 22.09.2014. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47
– ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei

Objavljeno 15.09.2014.god.

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs za imenovanje direktora

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je July 11th, 2014

Na osnovu člana 132-134 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 51/2011 i 45/2013) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj 1277/2014 od 01.07.2014. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:
Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih
uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:
– doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje
Sombor
– diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti
zdravstvenog menadžmenta
– da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan
da priloži sledeće dokaze:
– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
– overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu
– potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite
– overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa.
Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Službi za pravne poslove Zavoda za javno
zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:
Zavod za javno zdravlje Sombor
25000 Sombor
Vojvođanska br.47
Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“

Objavljeno 11.07.2014.god.

Autor ovog teksta je Zoran