CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Oglasi i konkursi

O G L A S za prijem u radni odnos

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, Vesti, datum objave je May 21st, 2019

Na osnovu člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-4271/2019 od 25. aprila 2019. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-612/2019-02 od 07. maja 2019. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 1320/2019 od 20. maja 2019. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Pedja

Oglas

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je January 22nd, 2019

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2019. godinu broj: 169/2019 od 18. januara 2019. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 21.decembra 2018. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke v.d. direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 174/2019 od 21. januara 2019. godine; v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANJE JEDNOG ZDRAVSTVENOG SARADNIKA –
– diplomiranog fizikohemičara
NA SPECIJALIZACIJU IZ SANITARNE HEMIJE
(za upis u aprilskom upisnom roku 2019. godine) Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je December 18th, 2018

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-00328/2018-02 od 26. aprila 2018. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 3200/2018 od 17.decembra 2018. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

 za prijem u radni odnos Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas za upućivanje jednog doktora medicine na specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je July 26th, 2018

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2018. godinu broj: 2719/2017 od 01. decembra 2017. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 16.jula 2018. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 1855/2018 od 25. jula 2018. godine; direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANjE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA
SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2018. godine)

 

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
• overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu za zvanje doktora medicine;
• overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine;
• mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);
• potvrdu o radnom odnosu;
• fotokopiju prijave/odjave M obrazac;
• ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti original ili overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 03. avgustom 2018. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47

• ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei

Autor ovog teksta je Zoran

Javni konkurs za izbor i imenovanje DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je July 26th, 2018

Na osnovu člana 132 i 136 stav 1 tačka 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj: 1852/2018 od 25. jula 2018. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:

Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

 • doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje;

 • diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

 • da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan

da priloži sledeće dokaze:

 • overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

 • overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu;

 • potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite;

 • overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista;

 • izvod iz matične knjige rođenih;

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

 • izjavu da ne postoji sukob interesa iz člana 130 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

 • dokaz da protiv kandidata nije podignuta optužnica za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora, odnosno da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije – ne starije od 6 meseci

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama

Dnevnik“.

Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka

javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Odeljenju za pravne poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor

25000 Sombor

Vojvođanska br.47

Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“

Predsednica Upravnog odbor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dipl.ing Jasmina Eremić

Autor ovog teksta je Zoran

Supply of equipment and materials for mosquito surveillance for the project MOS-Cross HRRS54-5/equipment and materials for mosquito surveillance

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je February 13th, 2018

Institute for public health Sombor, Vojvođanska no. 47, 25000 Sombor intends to award a supply contract for supply of traps, baits, homogenizer, batteries and other equipment and materials in Sombor with financial assistance from the IPA CBC Croatia – Serbia project.

Potential participants in the tender are welcome to express their interest in participating in tender by sending an e-mail to the e-mail address ddd@zzjzsombor.org

Deadline for expressing interest: February 28th 2018 before 12:00 CET.

The deadline for submission of tenders is March 16th 2018 before 12.00 CET.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on web site www.zzjzsombor.org or it will be sent to potential participants via email.

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

 

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 460/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor. za obavljanje poslova

TERENSKI RADNIK u Centru za higijenu i humanu ekologiju …………..………………. 1 izvršilac.

Opis poslova:

–         uzorkuje i dostavlja materijal za mikrobiološko i hemijsko ispitivanje,

–         vodi protokol uzorkovanja materijala i laboratorijskih nalaza,

–         priprema sredstva za rad na terenu,

–         obavlja neposredan nadzor komunalnog objekta u toku procesa uzorkovanja,

–         radi na aparatima za ispitivanje aerozagađenja kao i aparatima za merenje buke, mikroklime, za čiju ispravnost snosi odgovornost,

–         učestvuje u postupcima asanacije vodnih i ostalih objekata,

–         vodi brigu o poverenim mu srestvima rada i odgovara za njih,

–         učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,

–          u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO.

 

Posebni uslovi:

–         rad na terenu

 

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme, SMŠ, srednja tehnološka, srednja hemijska, ili srednja poljoprivredna škola prehrambenog smera;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika;
 • vozački ispit B kategorije

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • fotokopiju važeće vozačke dozvole za upravljanje vozilom “B” kategorije;
 • za zdravstvene radnike: overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za terenskog radnika“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

 Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei            

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; te Odluke direktora ZZJZ Sombor, broj: 461/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova

  ZDRAVSTVENI TEHNIČAR u Centru za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu     …………………………………………..   1 izvršilac                   

        

            Opis poslova:

–         prikuplja, kontroliše i vraća na ispravku prispele individualne i periodične izveštaje,

–         kontroliše obuhvatnost prispelog materijala i urgira dostavu podataka sa terena,

–         permanentno obrađuje deo izvornog materijala u obimu unutrašnje raspodele posla u službi,

–         brine o prikupljanju i učestvuje u obradi periodičnih izveštaja u propisanim rokovima i stara se o njihovoj pravoremenoj dostavi nadležnim institucijama,

–         privrema potrebne statističke podatke iz obrađenog izvornog materijala, vrši tabeliranje, iskazuje apsolutne brojeve, proporcije, stope i indekse, kao i grafičko prikazivanje statističkih podataka,

–         vodi evidenciju o svom radu,

–         radi i druge poslove iz delokruga svog rada u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,

–         u ovom delu za svoj rad odgovoran je načelniku Centra i Rukovodiocu Odeljenja;

–         učestvuje u sprovođenju edukacija stanovništva u oblasti promocije zdravlja u Zavodu i na terenu,

–         učestvuje u sprovođenju i praćenju sprovođenja programskog zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama,

–         vrši komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, radi sprovođenja  zdravstveno-vaspitnog rada u istima,

–         distribuira stručni, edukativni materijal i zdravstveno vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i druge,

–         učestvuje u edukaciji  edukatora i sarađuje sa njima u  primeni savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja posebno vulnerabilnih grupa,

–         učestvuje u kampanjama i obeležavanju značajnih datuma iz kalendara zdravlja,

–         prati, evidentira i sačinjava izveštaje o preduzetim aktivnostima na promociji zdravlja,

–         obavlja i druge poslove iz delokruga promocije zdravlja u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO;

–         za svoj rad odgovara Šefu Odseka i Načelniku Centra

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme, SMŠ, smer – medicinska sestra-tehničar;
 • položen stručni ispit;
 • dozvola za rad – licenca;
 • poznavanje rada na računaru, iskustvo u internet komunikaciji;
 • 2 godine radnog iskustva u zdravstvenoj zaštiti

 

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru;
 • fotokopiju radne knjižice, ugovora o radu ili drugi relevantni dokaz o dužini i vrsti radnog iskustva;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.  Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za zdravstvenog tehničara“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

   Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei            

 

 

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas za pralju rublja-spremačicu

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je June 5th, 2015

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU
o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I
Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

pralja rublja-spremačica …………………………………………. 1 izvršioca.

II
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• Završena osnovna škola
• status osobe sa invaliditetom utvrđen od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
• Radno iskustvo više od jedne godine na poslovima pralje rublja-spremačice.

III
Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

• diplomu o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)
• rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom
• prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
• fotokopiju radne knjižice, Ugovora o radu ili drugi relavantni dokaz o dužini radnog iskustva,
• fotokopiju lične karte.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za pralja rublja-spremačica“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je May 13th, 2015

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

fakturiste- likvidatora …………………………………………. 1 izvršioca.

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme  -završena srednja ekonomska škola- smer ekonomski tehničar ili završena gimnazija
 • status osobe sa invaliditetom utvrđen od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
 • Rad na računaru Microsoft office paket
 • Radno iskustvo više od jedne godine na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima.

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili overena fotokopija)
 • rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju radne knjižice, Ugovora o radu ili drugi relavantni dokaz o dužini radnog iskustva,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. odnosno počev od 12.05.2015.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za fakturistu-likvidatora“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijala Sombor; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Autor ovog teksta je Zoran