CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-4271/2019 od 25. aprila 2019. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-612/2019-02 od 07. maja 2019. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 1320/2019 od 20. maja 2019. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnih mesta:

  1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI u Centru za mikrobiologiju ……….. 1 izvršilac

Opis poslova:

uzima i prima materijal po važećim procedurama – uzorke od pacijenata, distribuira ih i izdaje rezultate izvršenih pregleda,

preanalitičke faze ispitivanja – uzorkovanje i prijem kliničkog materijala (krv, likvor, rane, sputum feces, bris i dr.) po važećim standardnim procedurama, uvodi materijale u elektronski protokol, stara se o kvalietu uzorka i doprema ga do laboratorije,

učestvuje u neposrednoj obradi (primarnoj i sekundarnoj) primljenog materijala , za dijagnostiku bakterijskih , virusnih i parazitarnih infekcija iz primarno sterilnih tečnosti (krv, likvor, punktati, aspirati i dr. ), rana, urina, sputuma, fecesa i drugih kliničkih materijala, primenom standardnih procedura,

izvodi preanalitičke i analitičke faze ispitivanja u sanitarnoj mikrobiologiji ( vode, namirnice , predmeti opšte upotrebe, brisevi površina, vazduh, ispitivanje hiruškog materijala i dr. na sterilnost, biološka kontrola suve i vlažne /pritisak sterilizacije),

stara se o aparatima i potrošnom materijalu,

učestvuje u procesu kontrole kvaliteta predviđenim važećim standardima u laboratoriji iz domena laboratorijskog tehničara po pisanim procedurama,

učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,

u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,

vrši sterilizaciju i autoklaviranje ( rad sa apartima pod pritiskom),

priprema i razliva hranljive podloge, rastvore, reagense za potrebe Centra za mikrobiologiju, po standardim procedurama i sl. i vrši njihovu sterilizaicju,

rad na projektima u kojuma učestvuje Zavod, iz delokruga svoga rada.

POSLOVI vezani za akreditaciju laboratorije Centra za mikrobiologiju:

učestvuje u implementaciji SRPS ISO standarda, vezanih za Centar za mikrobiologiju, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra,

sprovodi internu i eksternu kontrolu kvaliteta u preanalitičkom i analitičkom delu procesa (međulaboratorijsko poređenje), u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra

učestvuje u održavanju obima akreditacije laboratorije, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavno tehničara Centra. (popunjavanje dokumentacije),

odgovoran je za primenjivanje procedura i uputstava u skladu sa zahtevima važećih SRPS ISO standarda,

Imenovano osoblje (laboratorijski tehničari), učestvuju u redovnim i nadzornim posetama (ocenjivanjima) ATS (Akreditaciono telo Srbije), u procesu osvedočenja analitičke faze procesa ispitivanja akreditovane metode.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Stručna sprema/obrazovanje:

srednje obrazovanje: srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar;

položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;

važeća licenca;

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

overenu fotokopiju diplome o srednjem obrazovanju odgovarajućeg smera;

overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;

overenu fotokopiju važeće licence ili Rešenja o upisu u komoru;

prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,

fotokopiju lične karte

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA u Centru za higijenu i humanu ekologiju ……….. 1 izvršilac

Opis poslova:

pere laboratorijsko posuđe i pribor po uputstvu laboranta,

pravilno rukuje sa posuđem prilikom pranja,

prijavljuje lomove i odgovara za čistoću opranog posuđa i pribora,

prenosi oprano i neoprano laboratorijsko posuđe,

stara se o održavanju i ekonomičnom utrošku pribora i sredstava za pranje laboratorijskog posuđa (deterdženti, alkalije, kiseline) i vodi evidenciju o utrošku pribora i materijala,

održava čistoću praonice posuđa,

čisti radne prostorije Centra, sanitarne čvorove, hodnike i druge i nus prostorije Centra,

održava čistoću radnih površina, nameštaja, vrata, prozora i celokupnog inventara u Centru,

vrši redovno dezinfekciju hemijskim sredstvima nakon čišćenja i pranja inventara i prostorija u Centru prema dobijenim uputstvima,

vrši mesečno generalno čišćenje prostorija (podova, tepiha, prozora i nameštaja),

vodi evidenciju o opranom posuđu i čišćenju prostorija laboratorije prema važećim uputstvima,

obaveštava o kvarovima koje primeti u toku rada na aparatima, instalacijama i nameštaju,

obavlja i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima

u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda;

za svoj rad odgovara laborantima i Načelniku Centra.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Stručna sprema/obrazovanje:

osnovno obrazovanje: završena osnovna škola;

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

overenu fotokopiju svedočanstva o osnovnom obrazovanju – završenoj osnovnoj školi;

prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,

fotokopiju lične karte

 

II

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas – sa navođenjem poslova radnog mesta za koje se učestvuje na oglasu“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

III

Odluku – oglas objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

U Somboru, 21. maja 2019. godine