CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

OGLAS

Na osnovu člana  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-655/2019 od 25. januara 2019. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-46/2019-02 od 11. februara 2019. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 434/2019 od 18. februara 2019. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnih mesta:

 

 1. SLUŽBENIK ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Zavoda ………..………..………………. 1 izvršilac

Opis poslova:   

 • priprema Poslovnik o kvalitetu laboratorije, i Poslovnik o kvalitetu Zavoda,
 • odobrava procedure i uputstva za čiju primenu je nadležan,
 • organizuje interne provere sistema upravljanja kvalitetom,
 • imenuje tim za internu proveru sistema upravljanja kvalitetom,
 • nadležan je za upravljanje dokumentima sistema upravljanja kvalitetom,
 • vrši nadzor nad procesom upravljanja zapisima vezanim za sistem upravljanja kvalitetom,
 • prikuplja informacije i predloge za definisanje sistemskih mera,
 • prati i kontroliše sprovođenje korektivnih i preventivnih mera,
 • beleži rezultate sprovedenih korektivnih i prevntivnih i izveštava rukovodsto o efektima,
 • učestvuje u preispitivanju sistema upravljanja kvalitetom i priprema materijale za analizu iz svoje nadležnosti,
 • sprovodi obuku kadrova iz svoje nadležnosti,
 • obezbeđuje sprovođenje politike i ciljeva kvaliteta,
 • vrši nad sprovođenjem sisitema upravljanja kvalitetom,
 • priprema planove kvaliteta kada se za to utvrdi potreba,
 • vrši nadzor nad sprovođenjem utvrđenih korektivnih i preventivnih mera i verifikuje njihovu efikasnost,
 • predlaže planove obuke iz oblasti upravljanja kvalitetom,
 • predlaže mere za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom,
 • komunicira sa organizacijama i institucijama izvan Zavoda po pitanjima vezanim za sistem upravljanja kvalitetom

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Visoko obrazovanje:

 • na osnovnim akademskom studijama u obimu od najmanje 240 EPSB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 • znanje rada na računaru,
 • završene obuke u skladu sa zahtevima standarda – SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 17025:2017,
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima kvaliteta

 

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o visokom obrazovanju;
 • overenu fotokopiju uverenja – sertifikata o znanju rada na računaru;
 • overenu fotokopiju sertifikata o završenim obukama u skladu sa zahtevima standarda;
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu i sl. …)
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

 

 1. VIŠI SANITARNI TEHNIČAR / SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER u Centru za higijenu i humanu ekologiju   ……………………………………………………………………………………………..   1 izvršilac              

Opis poslova:

 • obavlja delatnost iz oblasti higijene uz pomoć doktora specijaliste higijene,
 • sarađuje sa inspekcijskim službama i drugim subjektima u stručnim poslovima iz oblasti higijene,
 • radi poslove iz oblasti komunalne, školske, zaštite životne sredine i higijene ishrane, vrši higijensko-sanitarni nadzor objekata, postavlja aparate, prati rad, meri, očitava rezultate, kontroliše ispravnost, te učestvuje u analizi i praćenju podataka,
 • učestvuje u predlaganju i izvršenju mera sanacije,
 • po potrebi uzorkuje i dostavlja materijal za mikrobiološko i hemijsko ispitivanje,
 • učestvuje u pravljenju planova i izveštaja,
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,
 • u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,
 • sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

            Visoko obrazovanje:

 • na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) – strukovno sanitarno-ekološki inženjer; po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine – viši sanitarni tehničar; po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;
 • licenca;
 • vozački ispit B kategorije;
 • najmanje šest meseci iskustva u navedenom zvanju

               

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o visokom obrazovanju odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;
 • overenu fotokopiju licence ili Rešenja o upisu u komoru,
 • fotokopiju važeće vozačke dozvole za upravljanje vozilom “B” kategorije;;
 • dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice, potvrde, ugovori o radu …)
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte

 

 1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI u Centru za mikrobiologiju ……….. 1 izvršilac

                               

Opis poslova:

 • uzima i prima materijal po važećim procedurama – uzorke od pacijenata, distribuira ih i izdaje rezultate izvršenih pregleda,
 • preanalitičke faze ispitivanja – uzorkovanje i prijem kliničkog materijala (krv, likvor, rane, sputum feces, bris i dr.) po važećim standardnim procedurama, uvodi materijale u elektronski protokol, stara se o kvalietu uzorka i doprema ga do laboratorije,
 • učestvuje u neposrednoj obradi (primarnoj i sekundarnoj) primljenog materijala , za dijagnostiku bakterijskih , virusnih i parazitarnih infekcija iz primarno sterilnih tečnosti (krv, likvor, punktati, aspirati i dr. ), rana, urina, sputuma, fecesa i drugih kliničkih materijala, primenom standardnih procedura, rad sa živim kulturama bakterija, rad sa toksičnim i kancerogenim reagensima;
 • izvodi preanalitičke i analitičke faze ispitivanja u sanitarnoj mikrobiologiji ( vode, namirnice , predmeti opšte upotrebe, brisevi površina, vazduh, ispitivanje  hiruškog materijala i dr. na sterilnost, biološka kontrola suve i vlažne /pritisak sterilizacije , 
 • stara se o aparatima i potrošnom materijalu,
 • učestvuje u procesu kontrole kvaliteta predviđenim važećim standardima u laboratoriji iz domena laboratorijskog tehničara po pisanim procedurama
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,
 • u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda;
 • vrši sterilizaciju i autoklaviranje ( rad sa apartima pod pritiskom), nošenje nesterilnog biološkog matrijala i upotrebljenih podloga na sterilizaciju, po važećim uputstvima).
 • priprema i razliva hranljive podloge, rastvore, reagense za potrebe Centra za mikrobiologiju, po standardim procedurama i sl. i vrši njihovu sterilizaicju,

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

                Stručna sprema/obrazovanje:

 • srednje obrazovanje: srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;
 • licenca;

 

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o srednjem obrazovanju odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;
 • overenu fotokopiju licence ili Rešenja o upisu u komoru;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte

 

II

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor;  sa naznakom „ Prijava na oglas  – sa navođenjem poslova radnog mesta za koje se učestvuje na oglasu“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

 

III

Odluku – oglas objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

Sombor, 19. februar 2019. godine