CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za July, 2018

Oglas za upućivanje jednog doktora medicine na specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je July 26th, 2018

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2018. godinu broj: 2719/2017 od 01. decembra 2017. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 16.jula 2018. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 1855/2018 od 25. jula 2018. godine; direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANjE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA
SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2018. godine)

 

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
• overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu za zvanje doktora medicine;
• overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine;
• mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);
• potvrdu o radnom odnosu;
• fotokopiju prijave/odjave M obrazac;
• ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti original ili overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 03. avgustom 2018. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47

• ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei

Autor ovog teksta je Zoran

Javni konkurs za izbor i imenovanje DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je July 26th, 2018

Na osnovu člana 132 i 136 stav 1 tačka 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj: 1852/2018 od 25. jula 2018. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:

Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

 • doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje;

 • diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

 • da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan

da priloži sledeće dokaze:

 • overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

 • overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu;

 • potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite;

 • overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista;

 • izvod iz matične knjige rođenih;

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

 • izjavu da ne postoji sukob interesa iz člana 130 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

 • dokaz da protiv kandidata nije podignuta optužnica za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora, odnosno da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije – ne starije od 6 meseci

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama

Dnevnik“.

Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka

javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Odeljenju za pravne poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor

25000 Sombor

Vojvođanska br.47

Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“

Predsednica Upravnog odbor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dipl.ing Jasmina Eremić

Autor ovog teksta je Zoran