CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za February, 2017

MART, Mesec borbe protiv raka

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je February 23rd, 2017

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona u 2008. godini na 14,1 miliona ljudi u 2012. godini. Do 2032. godine očekuje se da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta, odnosno, obolevanje od raka će porasti za 70%. Prema istom izvoru, u 2012. godini od svih lokalizacija malignih tumora umrlo je 8,2 miliona ljudi širom sveta.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

 

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 460/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor. za obavljanje poslova

TERENSKI RADNIK u Centru za higijenu i humanu ekologiju …………..………………. 1 izvršilac.

Opis poslova:

–         uzorkuje i dostavlja materijal za mikrobiološko i hemijsko ispitivanje,

–         vodi protokol uzorkovanja materijala i laboratorijskih nalaza,

–         priprema sredstva za rad na terenu,

–         obavlja neposredan nadzor komunalnog objekta u toku procesa uzorkovanja,

–         radi na aparatima za ispitivanje aerozagađenja kao i aparatima za merenje buke, mikroklime, za čiju ispravnost snosi odgovornost,

–         učestvuje u postupcima asanacije vodnih i ostalih objekata,

–         vodi brigu o poverenim mu srestvima rada i odgovara za njih,

–         učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,

–          u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO.

 

Posebni uslovi:

–         rad na terenu

 

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme, SMŠ, srednja tehnološka, srednja hemijska, ili srednja poljoprivredna škola prehrambenog smera;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika;
 • vozački ispit B kategorije

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • fotokopiju važeće vozačke dozvole za upravljanje vozilom “B” kategorije;
 • za zdravstvene radnike: overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za terenskog radnika“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

 Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei            

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; te Odluke direktora ZZJZ Sombor, broj: 461/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova

  ZDRAVSTVENI TEHNIČAR u Centru za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu     …………………………………………..   1 izvršilac                   

        

            Opis poslova:

–         prikuplja, kontroliše i vraća na ispravku prispele individualne i periodične izveštaje,

–         kontroliše obuhvatnost prispelog materijala i urgira dostavu podataka sa terena,

–         permanentno obrađuje deo izvornog materijala u obimu unutrašnje raspodele posla u službi,

–         brine o prikupljanju i učestvuje u obradi periodičnih izveštaja u propisanim rokovima i stara se o njihovoj pravoremenoj dostavi nadležnim institucijama,

–         privrema potrebne statističke podatke iz obrađenog izvornog materijala, vrši tabeliranje, iskazuje apsolutne brojeve, proporcije, stope i indekse, kao i grafičko prikazivanje statističkih podataka,

–         vodi evidenciju o svom radu,

–         radi i druge poslove iz delokruga svog rada u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,

–         u ovom delu za svoj rad odgovoran je načelniku Centra i Rukovodiocu Odeljenja;

–         učestvuje u sprovođenju edukacija stanovništva u oblasti promocije zdravlja u Zavodu i na terenu,

–         učestvuje u sprovođenju i praćenju sprovođenja programskog zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama,

–         vrši komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, radi sprovođenja  zdravstveno-vaspitnog rada u istima,

–         distribuira stručni, edukativni materijal i zdravstveno vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i druge,

–         učestvuje u edukaciji  edukatora i sarađuje sa njima u  primeni savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja posebno vulnerabilnih grupa,

–         učestvuje u kampanjama i obeležavanju značajnih datuma iz kalendara zdravlja,

–         prati, evidentira i sačinjava izveštaje o preduzetim aktivnostima na promociji zdravlja,

–         obavlja i druge poslove iz delokruga promocije zdravlja u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO;

–         za svoj rad odgovara Šefu Odseka i Načelniku Centra

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme, SMŠ, smer – medicinska sestra-tehničar;
 • položen stručni ispit;
 • dozvola za rad – licenca;
 • poznavanje rada na računaru, iskustvo u internet komunikaciji;
 • 2 godine radnog iskustva u zdravstvenoj zaštiti

 

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru;
 • fotokopiju radne knjižice, ugovora o radu ili drugi relevantni dokaz o dužini i vrsti radnog iskustva;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.  Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za zdravstvenog tehničara“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

   Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei            

 

 

Autor ovog teksta je Zoran

15. februar 2017 – Međunarodni dan dece obolele od raka

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je February 14th, 2017

Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti, 15. februar, uspostavljen je 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, a danas se obeležava u više od 85 zemalja širom sveta.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

4. februar 2017 – Svetski dan borbe protiv raka 2017 – “MI MOŽEMO JA MOGU”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je February 2nd, 2017

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Od prošle godine započeta je trogodišnja kampanja pod sloganom „Mi možemo, ja mogu” kojom se podseća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog tereta rakom.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran