- Zavod za javno zdravlje, Sombor - https://www.zzjzsombor.org -

Konkurs

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

fakturiste- likvidatora …………………………………………. 1 izvršioca.

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. odnosno počev od 12.05.2015.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za fakturistu-likvidatora“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijala Sombor; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.