CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za September, 2014

29. septembar 2014 – Svetski dan srca – “U srcu Zdravlja”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je September 20th, 2014

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok obolevanja i umiranja u celom svetu. Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom “U srcu Zdravlja”.

2014SvetskiDanSrcaPoster

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

SPECIJALIZACIJA IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je September 15th, 2014

Broj: 1744/14

Dana: 15.09.2014.godine

Na osnovu člana 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj 107/2005, 79/2009, dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 dr.zakon i 93/2014), te na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor – Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2014. godinu; broj 942/2014-T-5 od 27.02.2014. godine, direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S
ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2014. godine)

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit. Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
– overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;
– overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
– mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata

organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);

– ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti i overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 22.09.2014. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47
– ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei

Objavljeno 15.09.2014.god.

Autor ovog teksta je Zoran