CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za July, 2014

28. jul 2014 – Svetski dan borbe protiv hepatitisa – “Hepatitis: Zapitaj se”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je July 28th, 2014

28. jul, Svetski dan borbe protiv hepatitisa, obeležava se na inicijativu i pod pokroviteljstvom World Hepatitis Alliance, počevši od 2008. godine, a 2010. godine datum je zvanično usvojila i Svetska zdravstvena organizacija. Ovaj dan je odabran u čast rođendana nobelovca prof. Baruch Samuel Blumberg-a, koji je otkrio virus Hepatitis-a B (HVB).

 

WHDglobeSRB

 

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs za imenovanje direktora

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je July 11th, 2014

Na osnovu člana 132-134 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 51/2011 i 45/2013) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj 1277/2014 od 01.07.2014. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:
Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih
uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:
– doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje
Sombor
– diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti
zdravstvenog menadžmenta
– da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan
da priloži sledeće dokaze:
– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
– overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu
– potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite
– overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa.
Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Službi za pravne poslove Zavoda za javno
zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:
Zavod za javno zdravlje Sombor
25000 Sombor
Vojvođanska br.47
Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“

Objavljeno 11.07.2014.god.

Autor ovog teksta je Zoran