Centar za higijenu i humanu ekologiju
 

Poslovi centra za higijenu i humanu ekologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:
    1. odseka higijena i zaštita životne sredine
        • Jedinice za komunalnu higijenu
        • Jedinice za školsku higijenu
        • Jedinice za higijenu ishrane sa savetovalištem za ishranu
        • Jedinice za zaštitu životne sredine
    2. odseka hemijska laboratorija.
        • Jedinice za sanitarnu hemiju
        • Jedinice za ekotoksikologiju
    3.odseka za DDD
        • Jedinice za dezinfekciju
        • Jedinice za dezinsekcije
        • Jedinice za deratizaciju


U odseku higijena i zaštita životne sredine vrši se:


- uzorkovanje namirnica, briseva, predmeta opšte upotrebe, vode za piće, bazena za rekreaciju i rehabilitaciju, površinskih, otpadnih voda i vazduha radi laboratorijskih ispitivanja.
- merenje nivoa buke u životnoj sredini,
- davanje mišljenja i tumačenja rezultata laboratorijskih, (mikrobioloških, fizičkih i hemijskih) ispitivanja i procena potencijalnog rizika po zdravlje,
- nadzor objekata i kontrola higijenskih uslova proizvodnje i prometa namirnica, nadzor objekata za vodosnabdevanje, higijenski pregled fizičkog statusa, programa nastave i režima rada predškolskih i školskih objekata kao i objekata za kolektivni smeštaj,
- obavljanje poslova iz programa rada na sprečavanju i suzbijanju
intrahospitalnih infekcija, učešće u radu komisije za intrahospitalne infekcije
- organizovanje i obavljanje edukacije i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika kao i edukacije i konsultacije učenika srednjih škola i studenata viših i visokih škola za izradu seminarskih, metursakih, diplomskih radova, prakse, pripravničkog staža, i sl.
- saradnja sa MAS medijima, javnim glasilima u promociji zdravlja i zdravih stilova života, te zaštite životne sredine
- saradnja sa lokalnom samoupravom, društvenim, privrednim i kulturnim strukturama u unapređenju i očuvanju javnog zdravlja i životne sredine
- saradnja sa nevladinim organizacijama na nivou koordinacije i konsultacije, te izradi i sprovođenju projekata od javnog zdravstvenog značaja i zaštite životne sredine
- istraživački radovi u oblasti uticaja faktora svih fizičkih sredina na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a u sklopu naučnih i istraživačkih projekata i saradnja sa visokim prosvetnim i naučnim isntitucijama
- organizacija stručnih i naučnih sastanaka iz svih oblasti delatnosti
- obrada podataka i izrada izveštaja u okviru saradnje sa referentnim ustanovama, nadležnim inspekcijskim službama i sredstvima javnog informisanja,
- kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
 

U odseku hemijska laboratorija:
 

- vrše se analize životnih namirnica, vode za piće, bazenskih voda, otpadnih voda, površinskih voda, tehnoloških i procesnih voda, predmeta opšte upotrebe i sadržaj polutanata aerozagađenja, određuje kvalitet dezinfekcionih sredstava
- daje se ocena o usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom.
- kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
 

U odseku za DDD vrše se:
 

- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama, u vanrednim situacijama, kao i prema zahtevu tržišta,
- prate i proučavaju metode i sredstava za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
- kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
 

O Nama
Reč Direktora

Centri
 Kvalitet
Kontakt
Početna strana