Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Oglasi i konkursi

Конкурс

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; као и Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 460/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор. за обављање послова

ТЕРЕНСКИ РАДНИК у Центру за хигијену и хуману екологију …………..………………. 1 извршилац.

Опис послова:

–         узоркује и доставља материјал за микробиолошко и хемијско испитивање,

–         води протокол узорковања материјала и лабораторијских налаза,

–         припрема средства за рад на терену,

–         обавља непосредан надзор комуналног објекта у току процеса узорковања,

–         ради на апаратима за испитивање аерозагађења као и апаратима за мерење буке, микроклиме, за чију исправност сноси одговорност,

–         учествује у поступцима асанације водних и осталих објеката,

–         води бригу о повереним му срествима рада и одговара за њих,

–         учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,

–          у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO.

 

Посебни услови:

–         рад на терену

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, СМШ, средња технолошка, средња хемијска, или средња пољопривредна школа прехрамбеног смера;
 • положен стручни испит за здравственог радника, односно здравственог сарадника;
 • возачки испит Б категорије

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију важеће возачке дозволе за управљање возилом “Б” категорије;
 • за здравствене раднике: оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за теренског радника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас је објављен на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

 Директор

Завода за јавно здравље Сомбор

др Срђан Мереи            

Autor ovog teksta je Zoran

Конкурс

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; те Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 461/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова

  ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАР у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству     …………………………………………..   1 извршилац                   

        

            Опис послова:

–         прикупља, контролише и враћа на исправку приспеле индивидуалне и периодичне извештаје,

–         контролише обухватност приспелог материјала и ургира доставу података са терена,

–         перманентно обрађује део изворног материјала у обиму унутрашње расподеле посла у служби,

–         брине о прикупљању и учествује у обради периодичних извештаја у прописаним роковима и стара се о њиховој правоременој достави надлежним институцијама,

–         приврема потребне статистичке податке из обрађеног изворног материјала, врши табелирање, исказује апсолутне бројеве, пропорције, стопе и индексе, као и графичко приказивање статистичких података,

–         води евиденцију о свом раду,

–         ради и друге послове из делокруга свог рада у складу са својом стручном спремом и способностима,

–         у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO,

–         у овом делу за свој рад одговоран је начелнику Центра и Руководиоцу Одељења;

–         учествује у спровођењу едукација становништва у области промоције здравља у Заводу и на терену,

–         учествује у спровођењу и праћењу спровођења програмског здравствено-васпитног рада у здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама,

–         врши комуникацију са здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама, ради спровођења  здравствено-васпитног рада у истима,

–         дистрибуира стручни, едукативни материјал и здравствено васпитна средства за здравствене установе, предшколске и школске установе, удружења грађана, невладине организације и друге,

–         учествује у едукацији  едукатора и сарађује са њима у  примени савремених метода здравственог васпитања за развој знања и вештина унапређења здравља посебно вулнерабилних група,

–         учествује у кампањама и обележавању значајних датума из календара здравља,

–         прати, евидентира и сачињава извештаје о предузетим активностима на промоцији здравља,

–         обавља и друге послове из делокруга промоције здравља у складу са својом стручном спремом и способностима,

–         у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO;

–         за свој рад одговара Шефу Одсека и Начелнику Центра

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, СМШ, смер – медицинска сестра-техничар;
 • положен стручни испит;
 • дозвола за рад – лиценца;
 • познавање рада на рачунару, искуство у интернет комуникацији;
 • 2 године радног искуства у здравственој заштити

 

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору;
 • фотокопију радне књижице, уговора о раду или други релевантни доказ о дужини и врсти радног искуства;
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.  Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за здравственог техничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас је објављен на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

   Директор

Завода за јавно здравље Сомбор

др Срђан Мереи            

 

 

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas za pralju rublja-spremačicu

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je June 5th, 2015

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU
o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I
Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

pralja rublja-spremačica …………………………………………. 1 izvršioca.

II
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• Završena osnovna škola
• status osobe sa invaliditetom utvrđen od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
• Radno iskustvo više od jedne godine na poslovima pralje rublja-spremačice.

III
Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

• diplomu o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)
• rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom
• prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
• fotokopiju radne knjižice, Ugovora o radu ili drugi relavantni dokaz o dužini radnog iskustva,
• fotokopiju lične karte.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za pralja rublja-spremačica“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Autor ovog teksta je Zoran

Конкурс

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je May 13th, 2015

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) доноси

ОДЛУКУ о потреби заснивања радног односа

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор- особе са инвалидитетом за обављање послова

фактуристе- ликвидатора …………………………………………. 1 извршиоца.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме  -завршена средња економска школа- смер економски техничар или завршена гимназија
 • статус особе са инвалидитетом утврђен од стране Националне службе за запошљавање.
 • Рад на рачунару Microsoft office пакет
 • Радно искуство више од једне године на рачуноводствено-књиговодственим пословима.

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • решење Националне службе за запошљавање којим је утврђен статус особе са инвалидитетом
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију радне књижице, Уговора о раду или други релавантни доказ о дужини радног искуства,
 • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. односно почев од 12.05.2015.
Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за фактуристу-ликвидатора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Сомбор; Служби за правне, економске, техничке и сличне послове Завода за јавно здравље Сомбор.

Autor ovog teksta je Zoran

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈA ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je September 15th, 2014

Број: 1744/14

Дана: 15.09.2014.године

На основу члана 184 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број 107/2005, 79/2009, др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 др.закон и 93/2014), те на основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор – Плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор за 2014. годину; број 942/2014-Т-5 од 27.02.2014. године, директор Завода за јавно здравље Сомбор расписује следећи ИНТЕРНИ

О Г Л А С
ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ
(за упис у октобарском уписном року 2014. године)

Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који који су засновали радни однос на неодређено време са здравственом установом – Заводом за јавно здравље Сомбор; и који су завршили приправнички стаж и положили стручни испит. Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:
– оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
– оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
– мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата

организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за микробиологију ЗЗЈЗ Сомбор);

– уколико је дошло до промене презимена, кандидати су дужни приложити и оверену фотокопију извода из Матичне књиге венчаних

Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 22.09.2014. године, на следећу адресу:

Завод за јавно здравље Сомбор
– за Правну службу
Сомбор, Војвођанска 47
– или лично код секретарице Завода

Директор
Завода за јавно здравље Сомбор
др Срђан Мереи

Објављено 15.09.2014.год.

Autor ovog teksta je Zoran

Конкурс за именовање директора

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je July 11th, 2014

На основу члана 132-134 Закона о здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 51/2011 и 45/2013) и члана 22 Статута Завода за јавно здравље Сомбор, а сходно Одлуци број 1277/2014 од 01.07.2014. године; Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор

Расписује јавни конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

на мандатни период од 4 године

Услови за именовање:
За директора Завода за јавно здравље Сомбор може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
– доктор медицине са завршеном специјализацијом из делатности Завода за јавно здравље
Сомбор
– дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента
– да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите

Уз пријаву која садржи преглед кретања у служби са биографским подацима, кандидат је дужан
да приложи следеће доказе:
– оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
– оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту
– потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– оверену фотокопију о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Управни одбор ће извршити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса.
Ближе информације о конкурсу се могу добити у Служби за правне послове Завода за јавно
здравље Сомбор.

Пријаве се подносе на адресу:
Завод за јавно здравље Сомбор
25000 Сомбор
Војвођанска бр.47
Са назнаком: „За конкурс за директора“

Објављено 11.07.2014.год.

Autor ovog teksta je Zoran