CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Oglasi i konkursi

Supply of equipment and materials for mosquito surveillance for the project MOS-Cross HRRS54-5/equipment and materials for mosquito surveillance

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je February 13th, 2018

Institute for public health Sombor, Vojvođanska no. 47, 25000 Sombor intends to award a supply contract for supply of traps, baits, homogenizer, batteries and other equipment and materials in Sombor with financial assistance from the IPA CBC Croatia – Serbia project.

Potential participants in the tender are welcome to express their interest in participating in tender by sending an e-mail to the e-mail address ddd@zzjzsombor.org

Deadline for expressing interest: February 28th 2018 before 12:00 CET.

The deadline for submission of tenders is March 16th 2018 before 12.00 CET.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on web site www.zzjzsombor.org or it will be sent to potential participants via email.

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

 

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 460/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor. za obavljanje poslova

TERENSKI RADNIK u Centru za higijenu i humanu ekologiju …………..………………. 1 izvršilac.

Opis poslova:

–         uzorkuje i dostavlja materijal za mikrobiološko i hemijsko ispitivanje,

–         vodi protokol uzorkovanja materijala i laboratorijskih nalaza,

–         priprema sredstva za rad na terenu,

–         obavlja neposredan nadzor komunalnog objekta u toku procesa uzorkovanja,

–         radi na aparatima za ispitivanje aerozagađenja kao i aparatima za merenje buke, mikroklime, za čiju ispravnost snosi odgovornost,

–         učestvuje u postupcima asanacije vodnih i ostalih objekata,

–         vodi brigu o poverenim mu srestvima rada i odgovara za njih,

–         učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,

–          u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO.

 

Posebni uslovi:

–         rad na terenu

 

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme, SMŠ, srednja tehnološka, srednja hemijska, ili srednja poljoprivredna škola prehrambenog smera;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika;
 • vozački ispit B kategorije

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • fotokopiju važeće vozačke dozvole za upravljanje vozilom “B” kategorije;
 • za zdravstvene radnike: overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za terenskog radnika“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

 Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei            

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; te Odluke direktora ZZJZ Sombor, broj: 461/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova

  ZDRAVSTVENI TEHNIČAR u Centru za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu     …………………………………………..   1 izvršilac                   

        

            Opis poslova:

–         prikuplja, kontroliše i vraća na ispravku prispele individualne i periodične izveštaje,

–         kontroliše obuhvatnost prispelog materijala i urgira dostavu podataka sa terena,

–         permanentno obrađuje deo izvornog materijala u obimu unutrašnje raspodele posla u službi,

–         brine o prikupljanju i učestvuje u obradi periodičnih izveštaja u propisanim rokovima i stara se o njihovoj pravoremenoj dostavi nadležnim institucijama,

–         privrema potrebne statističke podatke iz obrađenog izvornog materijala, vrši tabeliranje, iskazuje apsolutne brojeve, proporcije, stope i indekse, kao i grafičko prikazivanje statističkih podataka,

–         vodi evidenciju o svom radu,

–         radi i druge poslove iz delokruga svog rada u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,

–         u ovom delu za svoj rad odgovoran je načelniku Centra i Rukovodiocu Odeljenja;

–         učestvuje u sprovođenju edukacija stanovništva u oblasti promocije zdravlja u Zavodu i na terenu,

–         učestvuje u sprovođenju i praćenju sprovođenja programskog zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama,

–         vrši komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, radi sprovođenja  zdravstveno-vaspitnog rada u istima,

–         distribuira stručni, edukativni materijal i zdravstveno vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i druge,

–         učestvuje u edukaciji  edukatora i sarađuje sa njima u  primeni savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja posebno vulnerabilnih grupa,

–         učestvuje u kampanjama i obeležavanju značajnih datuma iz kalendara zdravlja,

–         prati, evidentira i sačinjava izveštaje o preduzetim aktivnostima na promociji zdravlja,

–         obavlja i druge poslove iz delokruga promocije zdravlja u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO;

–         za svoj rad odgovara Šefu Odseka i Načelniku Centra

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme, SMŠ, smer – medicinska sestra-tehničar;
 • položen stručni ispit;
 • dozvola za rad – licenca;
 • poznavanje rada na računaru, iskustvo u internet komunikaciji;
 • 2 godine radnog iskustva u zdravstvenoj zaštiti

 

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru;
 • fotokopiju radne knjižice, ugovora o radu ili drugi relevantni dokaz o dužini i vrsti radnog iskustva;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.  Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za zdravstvenog tehničara“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

   Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei            

 

 

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas za pralju rublja-spremačicu

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je June 5th, 2015

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU
o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I
Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

pralja rublja-spremačica …………………………………………. 1 izvršioca.

II
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• Završena osnovna škola
• status osobe sa invaliditetom utvrđen od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
• Radno iskustvo više od jedne godine na poslovima pralje rublja-spremačice.

III
Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

• diplomu o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)
• rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom
• prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
• fotokopiju radne knjižice, Ugovora o radu ili drugi relavantni dokaz o dužini radnog iskustva,
• fotokopiju lične karte.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za pralja rublja-spremačica“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je May 13th, 2015

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

fakturiste- likvidatora …………………………………………. 1 izvršioca.

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • IV stepen stručne spreme  -završena srednja ekonomska škola- smer ekonomski tehničar ili završena gimnazija
 • status osobe sa invaliditetom utvrđen od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
 • Rad na računaru Microsoft office paket
 • Radno iskustvo više od jedne godine na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima.

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili overena fotokopija)
 • rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju radne knjižice, Ugovora o radu ili drugi relavantni dokaz o dužini radnog iskustva,
 • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. odnosno počev od 12.05.2015.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za fakturistu-likvidatora“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijala Sombor; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Autor ovog teksta je Zoran

SPECIJALIZACIJA IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je September 15th, 2014

Broj: 1744/14

Dana: 15.09.2014.godine

Na osnovu člana 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj 107/2005, 79/2009, dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 dr.zakon i 93/2014), te na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor – Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2014. godinu; broj 942/2014-T-5 od 27.02.2014. godine, direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S
ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2014. godine)

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit. Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
– overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;
– overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
– mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata

organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);

– ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti i overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 22.09.2014. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47
– ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei

Objavljeno 15.09.2014.god.

Autor ovog teksta je Zoran

Konkurs za imenovanje direktora

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je July 11th, 2014

Na osnovu člana 132-134 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 51/2011 i 45/2013) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj 1277/2014 od 01.07.2014. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:
Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih
uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:
– doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje
Sombor
– diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti
zdravstvenog menadžmenta
– da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan
da priloži sledeće dokaze:
– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
– overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu
– potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite
– overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa.
Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Službi za pravne poslove Zavoda za javno
zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:
Zavod za javno zdravlje Sombor
25000 Sombor
Vojvođanska br.47
Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“

Objavljeno 11.07.2014.god.

Autor ovog teksta je Zoran