CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Aktuelno

13. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice – 21-27 januar 2019 – „RANO OTKRIVANJE MOŽE SPREČITI RAK GRLIĆA MATERICE”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je January 14th, 2019

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 21. januara do 27. januara 2019. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak grlića materice, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je December 18th, 2018

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-00328/2018-02 od 26. aprila 2018. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 3200/2018 od 17.decembra 2018. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

 za prijem u radni odnos

I

                Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor. za obavljanje poslova radnog mesta: ZDRAVSTVENI SARADNIK – ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI  u Centru za higijenu i humanu ekologiju (Odeljenje hemijsko-toksikološke labortorije)  ………..…………. 1 izvršilac.

                Opis poslova:

 • vrši laboratorijske pretrage, daje stručna mišljenja uz rezultate analiza, na osnovu zakonskih propisa i odgovarajućih podzakonskih akata koji regulišu oblast delatnosti Odeljenja  hemijsko – ekotoksikološke laboratorije,
 • rukuje sa aparatima u laboratoriji koji zahtevaju specijalno znanje i stručnost,
 • prati zakonsku regulativu,
 • sarađuje sa sličnim laboratorijama radi usavršavanja postojećih i uvođenja novih metoda rada,
 • sarađuje sa sličnim laboratorijama radi usavršavanja postojećih i uvođenja novih metoda rada,
 • sarađuje sa svim zainteresovanim službama i organizacijama po svim pitanjima iz delokruga svog rada,
 • sarađuje sa stručnim i naučnim institucijama iz delokruga svog rada,
 • sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,
 • pridržava se kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,
 • učestvuje na stručnim sastancima gde stiče nova znanja;

II

                Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema – diplomirani fizikohemičar
 • položen stručni ispit za  zdravstvenog saradnika

III

                Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smera – diplomirani fizikohemičar;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

                Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za zdravstvenog saradnika – analitičara u ekotoksikološkoj laboratoriji“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

V

                Oglas objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

v.d.direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor

prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo

Autor ovog teksta je Zoran

1. decembar 2018 – Svetski dan borbe protiv side – “Saznaj svoj status”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je November 30th, 2018

Svetski AIDS dan okuplja ljude širom sveta sa ciljem podizanja pozornosti u vezi sa HIV pandemijom i demonstrira međunarodnu solidarnost. Ovaj dan, koji se 30. put obeležava u svetu, predstavlja jedinstvenu priliku da predstavnici vlada, državnih institucija i javnozdravstvenih ustanova u saradnji sa ostalim partnerima informišu javnost o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da podstaknu celokupnu društvenu zajednicu da svima obezbedi nediskriminatoran i neosuđujući pristup adekvatnim uslugama iz domena prevencije HIV infekcije, kao i pristup lečenju, zaštiti i podršci za osobe inficirane HIV-om.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

23-30 Novembar 2018 – Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je November 29th, 2018

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise obeležava se po šesti put u periodu od 23. do 30. novembra.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

18. novembar 2018 – Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika – 12. do 18. novembar 2018. – Svetska nedelja posvećena racionalnoj upotrebi antibiotika – “Jedno je zdravlje”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, Vesti, datum objave je November 29th, 2018

Na predlog SZO/Evropski region, Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine, a od pre tri godine na predlog Svetske zdravstvene organizacije i cela nedelja, sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

14. novembar 2018-2019 – Svetski dan dijabetesa – “Dijabetes utiče na život porodice”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je November 13th, 2018

Tema Svetskog dana dijabetesa i Svetskog meseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je Dijabetes i porodica” i obeležava se sa sloganom Dijabetes utiče na porodicu”.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

KREATIVNI KONKURS ZA NAJBOLJI SLOGAN I POSTER U CILJU PODIZANJA SVESTI O RANOM OTKRIVANJU RAKA DOJKE

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je November 9th, 2018

Krajnji rok za slanje prijava za Pink Ribbon konkurs za idejno rešenje za SLOGAN i POSTER o važnosti ranog otkrivanja raka dojke produžen je do 20. januara 2019.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Vreme je za pregled: Oktobar – međunarodni mesec borbe protiv raka dojke

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je October 16th, 2018

Oktobar je mesec posvećen borbi protiv raka dojke i obeležava se širom sveta sa ciljem skretanja pažnje na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

16. oktobar 2018 – Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je October 1st, 2018

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost”sa fokusom na smanjenje broja gladnih u svetu. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

KREATIVNI KONKURS ZA NAJBOLJI SLOGAN I POSTER U CILJU PODIZANJA SVESTI O RANOM OTKRIVANJU RAKA DOJKE

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je September 19th, 2018

Projekat Unapređenje Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke u Republici Srbiji otvorio je kreativni konkurs za najbolji slogan i poster u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Institutom za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran