Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za February, 2017

МАРТ, Месец борбе против рака

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je February 23rd, 2017

Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно, оболевање од рака ће порасти за 70%. Према истом извору, у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Конкурс

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; као и Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 460/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор. за обављање послова

ТЕРЕНСКИ РАДНИК у Центру за хигијену и хуману екологију …………..………………. 1 извршилац.

Опис послова:

–         узоркује и доставља материјал за микробиолошко и хемијско испитивање,

–         води протокол узорковања материјала и лабораторијских налаза,

–         припрема средства за рад на терену,

–         обавља непосредан надзор комуналног објекта у току процеса узорковања,

–         ради на апаратима за испитивање аерозагађења као и апаратима за мерење буке, микроклиме, за чију исправност сноси одговорност,

–         учествује у поступцима асанације водних и осталих објеката,

–         води бригу о повереним му срествима рада и одговара за њих,

–         учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,

–          у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO.

 

Посебни услови:

–         рад на терену

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, СМШ, средња технолошка, средња хемијска, или средња пољопривредна школа прехрамбеног смера;
 • положен стручни испит за здравственог радника, односно здравственог сарадника;
 • возачки испит Б категорије

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију важеће возачке дозволе за управљање возилом “Б” категорије;
 • за здравствене раднике: оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за теренског радника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас је објављен на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

 Директор

Завода за јавно здравље Сомбор

др Срђан Мереи            

Autor ovog teksta je Zoran

Конкурс

Zavedeno pod Oglasi i konkursi, datum objave je February 20th, 2017

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; те Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 461/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова

  ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАР у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству     …………………………………………..   1 извршилац                   

        

            Опис послова:

–         прикупља, контролише и враћа на исправку приспеле индивидуалне и периодичне извештаје,

–         контролише обухватност приспелог материјала и ургира доставу података са терена,

–         перманентно обрађује део изворног материјала у обиму унутрашње расподеле посла у служби,

–         брине о прикупљању и учествује у обради периодичних извештаја у прописаним роковима и стара се о њиховој правоременој достави надлежним институцијама,

–         приврема потребне статистичке податке из обрађеног изворног материјала, врши табелирање, исказује апсолутне бројеве, пропорције, стопе и индексе, као и графичко приказивање статистичких података,

–         води евиденцију о свом раду,

–         ради и друге послове из делокруга свог рада у складу са својом стручном спремом и способностима,

–         у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO,

–         у овом делу за свој рад одговоран је начелнику Центра и Руководиоцу Одељења;

–         учествује у спровођењу едукација становништва у области промоције здравља у Заводу и на терену,

–         учествује у спровођењу и праћењу спровођења програмског здравствено-васпитног рада у здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама,

–         врши комуникацију са здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама, ради спровођења  здравствено-васпитног рада у истима,

–         дистрибуира стручни, едукативни материјал и здравствено васпитна средства за здравствене установе, предшколске и школске установе, удружења грађана, невладине организације и друге,

–         учествује у едукацији  едукатора и сарађује са њима у  примени савремених метода здравственог васпитања за развој знања и вештина унапређења здравља посебно вулнерабилних група,

–         учествује у кампањама и обележавању значајних датума из календара здравља,

–         прати, евидентира и сачињава извештаје о предузетим активностима на промоцији здравља,

–         обавља и друге послове из делокруга промоције здравља у складу са својом стручном спремом и способностима,

–         у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO;

–         за свој рад одговара Шефу Одсека и Начелнику Центра

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, СМШ, смер – медицинска сестра-техничар;
 • положен стручни испит;
 • дозвола за рад – лиценца;
 • познавање рада на рачунару, искуство у интернет комуникацији;
 • 2 године радног искуства у здравственој заштити

 

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору;
 • фотокопију радне књижице, уговора о раду или други релевантни доказ о дужини и врсти радног искуства;
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.  Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за здравственог техничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас је објављен на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

   Директор

Завода за јавно здравље Сомбор

др Срђан Мереи            

 

 

Autor ovog teksta je Zoran

15. фебруар 2017 – Међународни дан деце оболеле од ракa

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je February 14th, 2017

Међународни дан деце оболеле од малигних болести, 15. фебруар, успостављен је 2002. године од стране Међународне конфедерације Удружења родитеља деце оболеле од рака, а данас се обележава у више од 85 земаља широм света.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

4. фебруар 2017 – Светски дан борбе против рака 2017 – “МИ МОЖЕМО ЈА МОГУ”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je February 2nd, 2017

Светска здравствена организација са Међународним удружењем за борбу против рака сваког 4. фебруара обележава Светски дан борбе против рака. Од прошле године започета је трогодишња кампања под слоганом „Ми можемо, ја могу” којом се подсећа да појединац и заједница могу да допринесу смањењу глобалног терета раком.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran