Notice: register_sidebar was called incorrectly. No id was set in the arguments array for the "Sidebar 1" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.2.0.) in /home/zzjzsombor/domains/zzjzsombor.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4147
2015 June Arhiva « Zavod za javno zdravlje, Sombor

CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za June, 2015

26. jun 2015 – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Zavedeno pod Aktuelno, Kampanje, Vesti, datum objave je June 23rd, 2015

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge obeležava se ove godine pod sloganom “Hajde da bez droga razvijamo naše živote, zajednicu i identitet”

Print
Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Oglas za pralju rublja-spremačicu

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je June 5th, 2015

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015) donosi

ODLUKU
o potrebi zasnivanja radnog odnosa

I
Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor- osobe sa invaliditetom za obavljanje poslova

pralja rublja-spremačica …………………………………………. 1 izvršioca.

II
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• Završena osnovna škola
• status osobe sa invaliditetom utvrđen od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
• Radno iskustvo više od jedne godine na poslovima pralje rublja-spremačice.

III
Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

• diplomu o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija)
• rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom
• prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
• fotokopiju radne knjižice, Ugovora o radu ili drugi relavantni dokaz o dužini radnog iskustva,
• fotokopiju lične karte.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za pralja rublja-spremačica“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
Odluku objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS i dostaviti; Službi za pravne, ekonomske, tehničke i slične poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Autor ovog teksta je Zoran