Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za September, 2014

29. септембар 2014 – Светски дан срца – “У срцу Здравља”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je September 20th, 2014

Светски дан срца је установљен 2000. године са циљем да информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрок оболевања и умирања у целом свету. Ове године Светски дан срца обележава се под слоганом “У срцу Здравља”.

2014SvetskiDanSrcaPoster

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈA ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Oglasi i konkursi, datum objave je September 15th, 2014

Број: 1744/14

Дана: 15.09.2014.године

На основу члана 184 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број 107/2005, 79/2009, др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 др.закон и 93/2014), те на основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор – Плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор за 2014. годину; број 942/2014-Т-5 од 27.02.2014. године, директор Завода за јавно здравље Сомбор расписује следећи ИНТЕРНИ

О Г Л А С
ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ
(за упис у октобарском уписном року 2014. године)

Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који који су засновали радни однос на неодређено време са здравственом установом – Заводом за јавно здравље Сомбор; и који су завршили приправнички стаж и положили стручни испит. Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:
– оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
– оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
– мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата

организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за микробиологију ЗЗЈЗ Сомбор);

– уколико је дошло до промене презимена, кандидати су дужни приложити и оверену фотокопију извода из Матичне књиге венчаних

Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 22.09.2014. године, на следећу адресу:

Завод за јавно здравље Сомбор
– за Правну службу
Сомбор, Војвођанска 47
– или лично код секретарице Завода

Директор
Завода за јавно здравље Сомбор
др Срђан Мереи

Објављено 15.09.2014.год.

Autor ovog teksta je Zoran