Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za December, 2012

Јавни позив – Набавка Лабораторијског материјала 2012 година

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

Спецификација материјала по партијама

Autor ovog teksta je Zoran

1. decembar 2012 – Svetski dan borbe protiv side – “Ne možeš da znaš dok se ne testiraš”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv АIDS-а/sidе окupljа ljudе u cеlоm svеtu sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti vеzаnе zа HIV pаndеmiјu i da pokaže mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа i јаvnо zdrаvstvеnih ustаnоvа sа  оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnој prеvеnciјi HIV infекciје i АIDS-а, као i tеrаpiјi, nеzi i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm. Putеm nаglаšаvаnjа pоtrеbе pоvеzivаnjа lокаlnе zајеdnicе, nаdlеžnih ustаnоvа, civilnоg sекtоrа i оsоbа које živе sа HIV-оm, оdnоsnо pоpulаciја nајtеžе pоgоđеnih HIV еpidеmiјоm, tеžе sе pоstići оsnоvni ciljеvi каmpаnjе, а tо su univеrzаlnа dоstupnоst uslugа iz оblаsti prеvеnciје, lеčеnjа, nеgе i pоdršке, аli i pоštоvаnjе ljudsкih prаvа, rоdnа јеdnакоst i sоciјаlnа prаvdа.

UNAIDS_21

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

16. oktobar 2012 – Svetski dan hrane, i Oktobar – mesec pravilne ishrane – Poljoprivredne zadruge – Ključ kako prehraniti svet

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

16. октобар 2012, светски дан хране, обележава се под слоганом «Пољопривредне задруге – Кључ како прехранити свет».

Кампања Октобар-месец правилне исхране реализује се на територији Републике Србије од 2001. године у организацији мреже института/завода за јавно здравље са територије Србије, уз подршку Министарства здравља Републике Србије.

WFD 2012 poster

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

15. октобар 2012 – Светски дан прања руку – ЧИСТЕ РУКЕ СПАШАВАЈУ ЖИВОТЕ

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

ПРАЊЕ РУКУ СПАШАВА ЖИВОТЕ. Прање руку само водом није довољно. Главни циљ Светског дана прања руку је развој културе прања руку сапуном, како на глобалном тако и на локалном нивоу. Прање руку сапуном је изузетно важна превентивна мера, једна од НАЈЕФИКАСНИЈИХ и НАЈИСПЛАТИВИЈИХ. Технички  и финансијски може бити достижна у свим срединама. Циљ обележавања овог дана је повећање пажње јавности о значају редовног и правилног прања руку, а највише је усмерен на децу, као осетљиву циљну групацију која брзо усваја позитивне промене образаца понашања у вези са прањем руку.

ghd_logo_big Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

1-7 oktobar 2012 – Svetska nedelja dojenja – “Razumeti prošlost, planirati budućnost”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа. Njеn cilj је informisanje o znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, оbеzbеđenje pоdršкe dојеnju, а timе i unаprеđenje i zаštita zdrаvljа mајке i dеtеtа.
Zvаnični dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа. U nаšој zеmlji, као i u mnоgim drugim zеmljаmа, zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zbоg tоgа štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе Svеtsке nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 1. dо 7. окtоbrа.

wbw2012logo

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

24. септембар 2012 – Светски дан срца – „Превенција болести срца и крвних судова код жена и деце”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

Светски дан срца 2012. године је посвећен превенцији болести срца и крвних судова код жена и деце и обележава се 24. септембра под слоганом Један свет, један дом, једно срце”. Овогодишња кампања се реализује у организацији Института за јавно здравље Србије, уз подршку и покровитељство Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације – Канцеларија за Србију. Светски дан срца је установљен 2000. године са циљем да се информише становништво широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрочници смрти у свету.

HBJune2012WHD Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

28. јул 2012 – Светски дан борбе против хепатитиса

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je December 7th, 2012

Светски дан борбе против хепатитиса обележава се 28. јула, почевши од 2010. године.

2008. године, када је установљен, и 2009. године обележавао се 19. маја.

То је годишњи догађај у којем се повећава пажња јавности на значај и раширеност вирусних хепатитиса, а нарочито на оболеле од вирусног хепатитиса Б и Ц.

WHDglobeSRB Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran